Ouderraad

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders van kinderen op OBS De Bienekebolders richting de Medezeggenschapsraad (MR) en het schoolteam. Dit betekent meedenken en meepraten over allerlei zaken op school. Daarnaast ondersteunt de OR het schoolteam bij activiteiten in en om school. Denk bijvoorbeeld aan vieringen rondom Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. 
 
Welkom.
Vindt u het leuk om actief betrokken te worden bij allerlei schoolaangelegenheden? Dan bent u van harte welkom om lid te worden van de OR. Anderzijds is, vanuit het EGO onderwijs, actieve betrokkenheid van u als ouder op allerlei wijze zeer gewenst binnen OBS De Bienekebolders. Dit varieert van hulp bij ateliers, bezoeken aan de bibliotheek, activiteiten buiten het schoolterrein, een rol als klassenouder etc. Kortom; het schoolteam kan niet zonder ouderhulp!
 
Respect.
Zowel de OR en MR als het schoolteam vinden het belangrijk dat iedereen goed met elkaar omgaat. De verschillende organen gaan dan ook op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om.
 
Inspraak.
Er is op OBS De Bienekebolders volop ruimte voor inspraak. Zaken die we bespreekbaar willen maken, worden door de OR behandeld en serieus aangepakt. Zo is de OR betrokken geweest bij aandacht voor overblijven, vormgeving van het schoolplein en veiligheid op school.
 
Vergaderingen.
Vergaderingen van de OR zijn openbaar. De vergaderdata van de OR als de gezamenlijke OR/MR kunt u terugvinden in de jaarkalender van de school.
 
Samenstelling.
De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een mix van ouder- en teamleden.
 
Wilt u meer weten over de OR? Raadpleeg dan de jaarkalender van OBS De Bienekebolders. Wilt u praten over een specifiek onderwerp of lid worden van de OR? Neem dan persoonlijk contact op met de OR of via het schoolteam.
Cookie instellingen